Algemene Voorwaarden

Koop zonder risico
Fa. Steen garandeert de kwaliteit van elk geleverd artikel en staat in voor een goede service. Hierbij horen ook enkele duidelijke afspraken, die zijn neergelegd in deze algemene voorwaarden. Door uw bestelling geeft u te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Bestelling
U kunt uw artikelen bestellen via het kopje ΓÇÿin winkelwagenΓÇÖ op onze website www.schaatsenskeelers.nl. Tot 5 dagen na ontvangst van uw bestelling heeft u de tijd om te beslissen of u het bestelde artikel wilt behouden of aan Fa. Steen wenst terug te sturen. Omdat de tevredenheid van onze klanten belangrijk voor ons is, doen wij ons best bij het ruilen te helpen. U kunt ongebruikte artikelen binnen 5 dagen na ontvangst onbeschadigd en in de originele verpakking terugzenden. De verzendkosten blijven voor uw rekening, tenzij uw bestelling niet correct werd uitgevoerd door een fout van Fa. Steen.

Totstandkoming overeenkomst
Na betaling is de overeenkomst definitief tot stand gekomen. Fa. Steen behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen een bestelling te weigeren en het overgemaakte bedrag terug te storten. (bijvoorbeeld in het geval dat een product niet meer op voorraad is en komt). Fa. Steen zal een dergelijke beslissing motiveren, indien u daar schriftelijk om heeft verzocht. Elke bestelling wordt door Fa. Steen getoetst, waarna Fa. Steen beslist onder welke condities al dan niet geleverd zal worden. Daarbij gebruikt Fa. Steen haar eigen gegevens.

Beschikbaarheid, verzendkosten en levering Alle bestelde artikelen zullen worden geleverd, zolang de voorraad strekt. De verzendkosten worden berekend aan de hand van de vrachttabel. De leveringstermijn bedraagt gemiddeld 4 werkdagen na ontvangst van uw bestelling en betaling. Fa. Steen zal zich zo goed als mogelijk inspannen om voornoemde leveringstermijn te realiseren, doch kan dit niet garanderen. Fa. Steen is niet aansprakelijk voor fouten die u heeft gemaakt bij het invullen van de bestelvelden.

Betaling

Betaling met iDEAL
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen bij Fa. Steen afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw eigen internetbankierprogramma van uw bank bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich dus niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. iDEAL is nu al het meest gebruikte online betaalmiddel in Nederland.

Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, Fortis, Postbank, Rabobank of SNS Bank dan kunt u onmiddellijk met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al via uw eigen internetrekening gewend bent.

IBAN: NL92ABNA0532069900 BIC: ABNANL2A

Aansprakelijkheid
Fa. Steen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade (waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, immateriële schade en zuivere vermogensschade) en schade van derden. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of grove onzorgvuldigheid van Fa. Steen.

In het geval dat Fa. Steen aansprakelijk is krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen dan wel toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen tegenover u, is Fa. Steen uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van door u geleden directe schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Fa. Steen is beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen. De eventueel door Fa. Steen aan u verschuldigde schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Fa. Steen in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Fa. Steen. Onder Fa. Steen zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventuele door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

U vrijwaart Fa. Steen tegen vorderingen van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij Fa. Steen heeft besteld, tenzij u aantoont dat Fa. Steen voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

U bent gehouden de inhoud van uw bestelling direct bij ontvangst te controleren op eventuele schade. Schade dient u binnen 5 werkdagen schriftelijk aan Fa. Steen te melden. Indien u niet binnen deze termijn heeft gereclameerd, vervallen al uw rechten en aanspraken.

Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Fa. Steen klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder begrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Fa. Steen of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Fa. Steen verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens, e-mail adres en telefoonnummer aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Informatie op website
De prijzen op de website kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De prijzen die op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de website staan, zullen voor die overeenkomst gelden. De artikelen die Fa. Steen verkoopt, worden zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er zich, niet tegenstaande alle voorzorgen van Fa. Steen, toch een fout voordoen op onze website, dan is Fa. Steen echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van die onjuiste of onvolledige informatie.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Alle rechtsverhoudingen tussen u en Fa. Steen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen u en Fa. Steen en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Contact

Afhalen mogelijk (uitsluitend op afspraak!)

Over Ons

Het vertrouwde adres in de regio met ruim 40 jaar ervaring, bekend om zijn goede service, kennis en persoonlijk advies is nu ook voor een breder publiek online beschikbaar!